3 Síťová architektura TCP/IP ve společnosti

3. 1 Protokoly v síťové architektuře TCP/IP společnosti

Dle vrstvového modelu TCP/IP se dají jednotlivé protokoly přidělit následujícím vrstvám.

VRSTVY Protokoly
Aplikační HTTP, FTP, SMTP, DNS, IMAP, SNMP
Transportní TCP, UDP
Síťová IP, ICMP, ARP, RARP
Síťové rozhraní STANDARDNÍ
Tabulka 1-1: Protokolové rozvrstvení v architektuře TCP/IP u společnosti

Tuto nejnižší vrstvu TCP/IP ve společnosti utváří hardware, aktivní prvky a pasivní část. Koncové uzly lokální sítě LAN (Local Area Network) většinou pracují v režimu bez spojení, ale v případě potřeby lze umožnit sdílení přenosového média, tzn. že k jednomu síťovému segmentu se může připojit více stanic. Vrstva síťového rozhraní je normalizována dle Ethernet IEEE 802.3 (International Electrical and Electronics Engineers). Síťový hardware se stará o automatický přístup ke sdílenému médiu. Jednotlivé prvky vrstvy jsou seřazeny dle hvězdicovité topologie, jakožto znak analogie starší terminálové sítě s centrálním řízením.

Každé zařízení lokální sítě má přidělenu jednu nebo více IP adres. Při práci s adresami používá IP služby protokoly síťové vrstvy pro zajištění mapování síťových adres a fyzických, konkrétně adres MAC. K tomuto účelu jsou využívány protokoly ARP (Address Resolution Protocol) a RARP (Reverse) a to jako podpora v rámci fyzické sítě.

O koncový přenos datagramů se v architektuře TCP/IP naší společnosti starají protokoly TCP (Transmission Control Protocol) a UDP (User Datagram Protocol). TCP jako záruka spolehlivého přenosu dat umožňuje transportní službu aplikačních protokolů. Protokol UDP pak poskytuje „nespolehlivou“ transportní službu, která nepotřebuje zabezpečení přenosu aplikačních protokolů v takovém rozsahu jako u TCP (protokoly SNMP a DNS).

Obrázek 3-1: Úloha transportní vrstvy – rozlišení příjemců a odesílatelů
Obrázek 3-1: Úloha transportní vrstvy – rozlišení příjemců a odesílatelů

V rámci protokolů zajišťující internetové služby využívá architektura protokoly FTP (File Transfer Protocol) - přenos souborů mezi vzdálenými systémy, SMTP (Simple Mail Transport Protocol) - podpora elektronické pošty, IMAP (Internet Message Access Protocol) a méně pak POP (Post Office Protocol) - vzdálený přístup do poštovních schránek. Firemní webové stránky jsou pak zobrazovány díky protokolu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) s podporou distribuovaných informačních systémů používající hypertextové dokumenty.

Dále jsou v aplikační vrstvě architektury využívány protokoly, které zprostředkovávají spíše systémové služby, vytvářející funkční pracovní prostředí. O monitoring, správu a koordinace TCP/IP sítě se zasluhuje protokol SNMP (Simple Network Management Protocol). V návaznosti na transportní vrstvu je důležitým aplikačním protokolem DNS, který zajišťuje komunikaci mezi vrstvami – síťovou a transportní.

Obsah stránek:


 1. Architektura dle referenčního modelu OSI
  1. Definice
  2. Architektura dle referenčního modelu OSI
 2. Protokoly architektury TCP/IP
  1. Definice
  2. Architektura dle vrstvového modelu TCP/IP
 3. Síťová architektura TCP/IP ve společnosti
  1. Protokoly v síťové architektuře TCP/IP společnosti

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

| zpět |